ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

www.bourboncafe.hu

Hatályos: 2019.Április-tól

 

Tartalomjegyzék:

 1. Preambulum

 2. Impresszum, fogalmak, jogszabályok

 3. Az ÁSZF hatálya

 4. A szerződés nyelve, formája

 5. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

 6. Szerzői jogok

 7. Az adatbeviteli hibák javítása

 8. Vásárlási feltételek

  1. Termék kiválasztása

  2. Vásárlás elküldése

  3. Rendelés feldolgozása

  4. Árak, Fizetési módok

  5. Szállítási módok

  6. Fogyasztói tájékoztató

 1. Tulajdonjogi kikötés

 2. Elállás joga

 3. Garancia és szavatosság

 

Általános szerződési feltételek

 

1.1. Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

 

1.2. Impresszum: A Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

Név: Hortobágyi Sandrine E.V. (a webshop üzemeltetője)

Székhely/Telephely: 2021 Tahitótfalu, Kisoroszi 096/A (Külterület)

Levelezési cím: 2022 Tahitótfalu, Visegrádi út 2. PF:13

Adószám: 67271878-2-33

Adatvédelmi nyilvántartási szám: 44597495

Kamarai nyilvántartási szám: BU67271878

FELIR Azonósító: AA5923380

Telefonszám: +36 20 241 55 61

E-mail: info@bourboncafe.hu

Honlap: http://www.bourboncafe.hu

Bankszámlaszám: Gránit Bank /12100011-17897367-00000000

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Innovip.hu Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 35.

Telephely: 6724 Szeged, Hajós utca 28/B

Adószám: 24901376-2-06

Elérhetőség: +36 20 250 8180, iroda@innovip.hu

 

Fogalmak:

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: http://www.bourboncafe.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: A honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: A honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés)

Jótállás: A Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 

1.3. Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

 

1.4. A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

 

1.5. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefonszám: +36 20 241 55 61

E-mail: info@bourboncafe.hu

Honlap: http://www.bourboncafe.hu

 

Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi email-ben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,

 7. a testület döntésére irányuló indítványt,

 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

1.6. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. Az oldal hozzájárulása nélkül a közzététel jogi lépéseket von maga után. A jogtulajdonos: Hortobágyi Sandrine E.V.

 

1.7. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül szállításra, illetve számlázásra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

 

1.8. Vásárlási feltételek

 1. Termék kiválasztása

A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A honlapon szereplő “kávé katalógusra” kattintva választhatja ki a kívánt termék kategóriát, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja meg a termék bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosár” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A “Kosár megtekintése” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra, a mennyiségekre, a kiválasztott aromákra és kiszerelésekre (szemes vagy őrölt) melyeket igény szerint módosíthatnak, eltávólithatnak a kosárból. Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Kassza” gomb lenyomásával véglegesítheti a vásárlást.

 1. Vásárlás elküldése

Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek és azoknak mennyiségét, leellenőrizte a rendelése végösszeget, a “Kassza” gomb megnyomásával véglegesítheti megrendelését. Ezután lehetősége van kiválasztani:

 • hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni

 • új vásárlóként akar regisztrálni

 • esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni.

Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie.

Regisztráció nélküli vásárlás esetén a “Számlázási adatok” szövegdobozban adja meg teljes nevét, e-mail címét, telefonszámát, és címét. A “Szállítási információ” szövegdobozban a rendszer automatikusan a számlázási információ során megadott adatokat tárolja. Amennyiben Ön eltérő címre kéri a szállítást, kérjük jelölje ki a pipát, és adja meg a kívánt szállítási címét.

A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő “Szállítási módot” (futárszolgálat, egyedi szállítás, átvevőpont, személyes átvétel), valamint a “Fizetési módot” (banki átutalás vagy készpénz). Ez követően Ön a „Rendelés összesítés” oldalra érkezik, itt láthatja összegezve az Ön által korábban megadott adatokat, így a kosár tartalmát, a felhasználói, számlázási és szállítási adatokat és az Ön által fizetendő összeget. A „Megjegyzés” szövegdobozban Őn tetszőlegesen adhat meg további információt a rendelésével kapcsolatban.

Amennyiben egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Rendelés leadás” gombra.

 1. Rendelés feldolgozása

Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól. A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.) úgy Ön köteles ennek tényét, a helyes adatok megadásával egyidejűleg velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. A rendelések feldolgozása 24 órán belül megtörténik. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során egy második e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát.  A szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre (második visszaigazolás).

 1. Árak, Fizetési módok

Az árak bruttó árak, mely az ÁFÁT tarlamazzák, ill. forintban értendőek!

Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. Azonban a feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítással kapcsolatos költségeket, a szállítási költség a “Kassza” folyamata során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint az ÁSZF 1.8.5. menüpontjában is megtalálható.

Fizetési módok:

 • Banki utalás - választása esetén a termékek szállítását csak azt követően kezdjük meg, miután a fizetendő összeg bankszámlánkra beérkezett. Az utalás adminisztrációs költségei a vásárlót terheli.

Az átutaláshoz szükséges adatok:

Név: Hortobágyi Sandrine E.V.

Számlaszám: Gránit Bank / 12100011-17897367-00000000 

Közlemény: a megrendelés azonosítója

 • Készpénz - választása csak az “egyedi szállítás vagy személyes átvétel esetén választható” ebben az esetben Önnek lehetősége van a termék árát a termék átvételekor készpénzben kifizetni.

 1. Szállítási módok

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 1 hét (5 munkanap). Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük.

Kávéinkat a következő szállítási opciókkal rendelheted meg:

 1. Házhoz szállítás futárszolgálattal

A küldemények kézbesítése, szállítása Magyarország egész területén futárszolgálattal (MPL) történik. A termék szállítási idejét a visszaigazoló e-mail tartalmazza. A szállítás időpontjáról lehetősége van egyeztetni a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon vagy e-mail címen.

Házhoz szállítás esetén kérjük, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol át tudják venni a csomagot. Amennyiben a futárszolgálat munkatársának nem sikerül a csomagot átadnia a címzettnek, az visszaszállításra kerül a Bourbon Café részére és a megrendelést töröljük.

Szállítási díjak

A futárszolgálat díja a megrendelőt terheli, illetve a vételáron felül fizetendő!

Bruttó 15.000, - Ft feletti vásárlás esetén: INGYENES

Bruttó 15.000, - Ft alatti vásárlás esetén: Bruttó 1.400, - Ft

Fizetés: Csak banki utalás

 1. Egyedi szállítás

Igénybe vehető 2 kg kávé vásárlása esetén, az alábbi településeken:

Esztergomtól - Óbudaig a 11-es főút nyomvonalával érintett településeken, illetve Budapest 3/5/6/7/8/9/13 kerületeibe a szállítás díjmentes. Másik településre/kerületbe való szállításért javasoljuk a futárszolgálatot. Egyéb, egyedi szállítási lehetőségekért írjon nekünk. Külföldi szállítás kérése esetén írjon nekünk.

Fizetés: Banki utalás vagy készpénz

 1. Személyes átvétel / Bourbon Café

Amennyiben a megrendelésnél a személyes átvételt választja, a megrendelt terméket, a visszaigazoló e-mail után Bourbon Café-nál tudja átvenni: 2021 Tahitótfalu, Kisoroszi út 096/A.

Nyitva tartás: Hétfőtől-Péntekig, 8-16 óráig.

Fizetés: Banki utalás vagy készpénz

Csomagolásiköltség: A megrendelt termékek csomagolásáról migondoskodunk, külön költséget nem számolunk fel.

Fogyasztói tájékoztató

 1. Tulajdonjogi kikötés

A megrendelt áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. Amennyiben a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint a megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatériteni.

 1. Elállás jóga

Minden vevőnek a termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül elállási joga van. Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami bontatlan, hiánytalan, sérülésmentes gyári csomagolásban érkezik vissza a Webáruház üzemeltetőjéhez. A vásárló az elállásra vonatkozó igényét e-mailben, levélben vagy telefonon kell bejelentse. Amennyiben futárszolgálattal küldi vissza a terméket legkésőbb az áru megérkezését követő 5 munkanapon belül visszautaljuk az összeget a vevő által megadott bankszámlaszámra. A visszatérítés nem vonatkozik a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a megrendelőnek kell viselnie. Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre cserelehetőséget biztosítunk. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a jelen nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja


Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: Hortobágyi Sandrine E.V.

Posta cím: 2022 Tahitótfalu, Visegrádi út 2. PF:13

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük visza):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt.


 1. Garancia és szavatóság

 Termékekre vonatkozó szavatossági feltételek a termékek csomagolásán vagy dokumentációján találhatók.

Áruházunkban kizárólag új, bontatlan termékek kerülnek értékesítésre. Ezért kibontott terméket nem áll módunkban visszavenni. A megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréljük ki, ha azok bizonyítottan hibásak. A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni! 

Adatkezelés

Adatakezelési tájékoztatónkat itt találja: Adatkezelés

Egyedi kávéfajták

Kínálunk különleges, trópus kávétermelő vidékek, hírneves ültetvények válogatott terméseit.
Állítsa össze az Ön kedvenc ízét, válogasson a többféle kávé közül és válassza ki az Önnek ideális pörkölési szintet, hozzá illő aromát és kiszerelést.

Tovább

Coffee boxes & Kávédrazsé

For someone special … the best selection!
Szeretne köszönetet mondani egy ügyfelének, vagy egy különleges ajándékot keres? Ajándékozzon különleges szemes kávé válogatást.
Egyedileg összeállított szemes kávé csomagokat kínálunk, amelyek különböző ízű és aromájú kávékat tartalmaznak.
Válassza ki a csomagok közül kedvencét.

Tovább

Egyedi kávékeverék

Válogasson a különböző karakterű és ízvilágú egyedi kávékeverékünk közül, melyeket gondosan állítottunk, párosítottunk össze különböző eredetű fajtákból, annak érdekében, hogy fokozzuk a kávé ízét, aromáját.

TovábbKosár tartalma

A kosár tartalma üres.